Privacyverklaring

Download hier onze Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de registratie van persoonsgegevens van Fysiotherapie de Dijken.

Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt fysiotherapie de Dijken een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (WBP) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt. Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om daarom is er binnen Fysiotherapie de Dijken een privacy reglement die bovengenoemde zaken vastlegt.

REGLEMENT:

Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:
1 Registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk
2 Naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
3 Mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten.
4 Mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.
5 Mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen:
1 Personalia / identificatiegegevens .
2 Financiële en administratieve gegevens.
3 (para)medisch gegevens.
Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

INZAGERECHT:

1 U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist of niet ter zake dienend zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Een eventuele weigering wordt met redenen omkleed.
2 De betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens. Indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien er een wettelijke plicht tot bewaring van de gegevens geldt, worden de gegevens niet vernietigd.
3 Fysiotherapie de Dijken bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot verwijdering of vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
4 Fysiotherapie de Dijken verwijdert of vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Recht op afschrift:

1 De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
2 De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
3 Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen.
4 Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

1 De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD. Deze geautoriseerde toegang is middels dubbele authenticatie beveiligd.
2 Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in onze EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk bij overname, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Tevens hebben deze personen een geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen ingezien of verwerkt in het kader van uw behandeling.
3 Fysiotherapie de Dijken heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de kans op onveilige situaties zo klein mogelijk te maken.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN:

1 Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
2 Uw behandelend fysiotherapeut zal uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw fysiotherapeut indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of medebehandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor uw zich bij ons heeft gemeld.

PATIËNTTEVREDENHEID:

1 Binnen ons centrum wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg BV (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut kan u hierover meer uitleg geven. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de email toegezonden worden. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, kunt u dit bij uw behandelend fysiotherapeut aangeven.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:

1 Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelend fysiotherapeut.
2 Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

BEWAARTERMIJN:

1 Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar zodanig gearchiveerd, dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
2 Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN/OF GEINTERESSEERDEN.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie de Dijken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Dijken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Dijken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

KLACHTEN:

1 Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken. Zie hiervoor elders op deze website. Klachten kunnen aangemeld worden bij de functionaris voor persoonsgegevens via fysio@fysiodedijken.nl

VRAGEN:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

BEHEER:

1 De heer B.W. Versteeg is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.
2 Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

WIJZIGINGEN:

1 Wijzigingen in dit reglement worden door de kwaliteitsmanager binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

INWERKINGTREDING:

1 Dit reglement is per 25-05-2018 in werking getreden en bij Fysiotherapie de Dijken in te zien.

CONTACTGEGEVENS:
Fysiotherapie de Dijken
B.W. Versteeg
Kerstendijk 169
3079 EW Rotterdam
Tel. 010 4831441
E-mail: fysio@fysiodedijken.nl